Algemene Voorwaarden

Multistar Diensten

“Parastars” is de handelsnaam van Multistar Diensten waarmee je de overeenkomst aangaat. Multistar Diensten is gevestigd aan de Prinses Margrietlaan 15 te Alphen aan den Rijn en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28086197;

Je verklaart als zelfstandige ondernemer werkzaamheden voor Parastars te gaan verrichten. Je gaat geen arbeidsovereenkomst aan met Parastars. Je dient als zelfstandige ondernemer ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Indien je een zzp’er bent, dan dient je te beschikken over een Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) van de belastingdienst. Parastars zal geen loonheffingen en premies voor de werknemersverzekeringen inhouden op de vergoedingen voor de werkzaamheden en afdragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opgaven/afdrachten aan de belastingdienst. Je vrijwaart Parastars voor eventuele aanspraken van de belastingdienst voor niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot de overeengekomen vergoedingen.

Indien derden, waaronder de belastingdienst, zich in de toekomst op het standpunt mochten stellen dat er geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap aan jouw kant, dan zal de relatie tussen jou en Parastars op een zodanige wijze worden gewijzigd zodat de betreffende derden van mening zijn dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap;

Je dient de werkzaamheden zelf in persoon uit te voeren;

Je meldt je minimaal 15 uur per week aan op het belplatform van Parastars. Indien je niet aan deze verplichting voldoet, dan heeft Parastars het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Parastars zal daarbij een opzegtermijn van minimaal 1 week in acht nemen;

De overeenkomst wordt aangegaan voor 3 maanden en treedt in werking op de eerste dag dat je via Parastars bellers ontvangt. Na het verstrijken van deze 3 maanden wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden in met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand;

Bij opzegging binnen deze 3 maanden zijn 150 euro aan administratiekosten verschuldigd.

Uitbetalingen zijn altijd inclusief, mocht u als freelancer achteraf met inschrijving KvK komen, wij betalen altijd inclusief BTW, ook wanneer u deze niet op uw factuur betaalt of berekent.

>Parastars heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien je jouw verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt en je geen gehoor hebt gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling;

Parastars is niet verantwoordelijk voor het verspreiden van inhoud van de website zoals namen of adressen op internet zoals Google, Bing of andere zoekmachines;

Je krijgt inzage in jouw eigen belstatistieken. Je dient Parastars maandelijks een factuur te sturen voor de overeengekomen vergoedingen. Het factuurbedrag moet minimaal 75 euro bedragen. Parastars betaalt de van jou ontvangen facturen binnen 40 dagen na de factuurdatum. Parastars heeft het recht de betaling op te schorten, zolang je niet jouw verplichtingen jegens Parastars nakomt, of wanneer het factuurbedrag minder bedraagt dan 75 euro.

Als je tijdens de overeenkomst ook voor een andere bellijn wilt werken, dien je dat vooraf schriftelijk aan Parastars te melden;

Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die de reputatie of goede naam van Parastars kan schaden;

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Parastars. Het is niet toegestaan teksten of afbeeldingen die op de website staan openbaar te maken of te kopiëren of om een domeinnaam te deponeren met daarin de naam “Parastars” of een naam die daarop lijkt;

Het is niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parastars een eigen bellijn op te zetten. Indien je in strijd handelt met deze bepaling, dan ben je een direct opvorderbare boete van € 5.000,- aan Parastars verschuldigd, onverminderd het recht van Parastars om nakoming van deze bepaling en de volledig geleden schade van jou te vorderen;

Het is niet toegestaan gedurende de overeenkomst en 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst:

klanten of consulenten van Parastars door te verwijzen naar jouw eigen onderneming, telefoonnummer, adres of e-mailadres;

klanten of consulenten van Parastars aanbiedingen te doen;

contactgegevens aan de klanten of consulenten van Parastars te vragen of deze te gebruiken;

buiten Parastars om klanten of consulenten van Parastars te benaderen; met klanten of consulenten van Parastars een overeenkomst aan te gaan of direct zonder tussenkomst van Parastars daarvoor diensten te leveren.

Indien je handelt in strijd met de hierboven genoemde bepalingen of jouw verplichtingen jegens Parastars die voortvloeien aan de overeenkomst of de wet niet nakomt, dan ben je aansprakelijk voor alle schade die Parastars daardoor lijdt, zoals omzetverlies, en worden alle gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten en gerechtelijke kosten aan jou in rekening gebracht. Wanneer je je werkzaamheden bij Parastars beeindigt, is het niet toegestaan een eigen lijn te beginnen met een naam die op enige manier doet denken aan Parastars. Mocht dit wel gebeuren staat hier een direct opeisbare boete van 15.000 euro tegenover.

Van kracht gegaan; 2012

Built with siteManager - Powered by Systematix Solutions® - Copyright © 2022 - Agent login

© 2022 Parastars.nl. Alle rechten voorbehouden.